loadingimg

Wczytuję dane...
  • Zarejestruj mnie

      • Twój adres e-mail:
    • Zarejestruj mnie
Porównywarka
/
0 szt. /
0.00 PLN
  • Szukaj
Subskrypcja
Zapisz się do newslettera:
Dodaj
Regulamin


Regulamin sklepu internetowego compression-fashion.pl

1. Sklep internetowy

1.1. Niniejszy regulamin („ Regulamin ”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.compression-fashion.pl (dalej jako „ Sklep ”) przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „ Klient ”).

1.2. Sklep jest prowadzony jest przez Annę Pawłowską (NIP: 782-223-64-88) oraz Pawła Krężlewskiego (NIP: 782-223-64-94) zarejestrowanych przez Ministra Gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą MIKO S.C. A.Pawłowska, P.Krężlewski (NIP: 696-183-38-56) – dalej łącznie jako „ Sprzedawca

1.3. Adresem przedsiębiorstwa Sprzedawcy jest ul. Południowa 48a, 62-064 Plewiska.

1.4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

a) pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected]

b) telefonicznie pod numerem: 61 622 10 05

c) faksem pod numerem faks 61 622 10 22

1.5. Sklep umożliwia Klientom składanie na odległość zamówień na produkty i przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Sklepie i akceptacja zasad korzystania z Sklepu określonych w tym Regulaminie. Zabronione jest wprowadzanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Sklepu składając oświadczenie Sprzedawcy.

1.6. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Firefox w wersji co najmniej 30, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz aktywnym adresem poczty elektronicznej.

1.7. Sklep zapisuje na komputerze Klienta pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności. Szczegóły opisane zostały w Polityce Cookies dostępnej [ tutaj ]

2. Składanie zamówienia

2.1. Sprzedawane produkty są nowe i wolne od wad.

2.2. Właściwości produktów oraz ich ceny w złotych są każdorazowo wskazane w informacji produkcie która jest dostępna w ramach Sklepu.

2.3. Zwracamy uwagę, że niektóre dostępne w Sklepie wyroby stanowią wyroby medyczne, których prawidłowy dobór wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą. Dotyczy to m.in. dobru klasy kompresji oraz rozmiaru wyrobów uciskowych. Sprzedawca nie świadczy usług medycznych w tym porad specjalistycznych.

2.4. Zamówienia Klientów są przyjmowane poprzez Sklep, a także pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] . Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2.5. Złożenie zamówienia poprzez Sklep następuje jest możliwe dla zarejestrowanych Klientów Sklepu oraz dla Klientów niezarejestrowanych po wypełnieniu elektronicznego formularza. Proces składania zamówienia kończy się wyraźną akceptacją przez klienta wszystkich parametrów i warunków składanego zamówienia.

2.6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 41 1140 2004 0000 3102 5340 2473 – przedpłata

b) płatność on-line za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal (informujemy, że płatność PayPal wymaga posiadania konta w tym systemie oraz, że przy korzystaniu z płatności PayPal pobierana jest prowizja w wysokości 3% kwoty dokonywanej płatności)

c) płatność przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel, kurier lub Klient uiszcza opłatę w Paczkomacie (informujemy, że nie wszystkie Paczkomaty realizują usługę płatności przy odbiorze – dostępność tej funkcji należy sprawdzić przed wybraniem Paczkomatu)

2.7. Składając zamówienie Klient wybiera sposób dostawy lub odbioru produktu spośród opcji dostępnych w momencie składania zamówienia, które różnią się kosztami i szacunkowym czasem biegu przesyłki.

2.8. Dostępność poszczególnych sposobów jest uzależniona od rozmiarów, masy oraz wartości produktów zamawianych w ramach jednego zamówienia. Zamówienia o wartości przekraczającej 200 zł dostarczane są wyłączenie przesyłką kurierską.

2.9. Klient ponosi koszt dostawy produktów objętych zamówieniem zgodnie z wybraną przy składaniu zamówienia opcją dostawy według cennika dostawy obowiązującego w momencie składania zamówienia. Gdy suma cen produktów objętych jednym zamówieniem przekracza 700 zł dostawa jest realizowana na koszt Sprzedawcy.

2.10. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest paragon fiskalny. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

2.11. Za dodatkową opłatą możliwe jest zamówienie produktów w ozdobnym opakowaniu i wysłanie przesyłki na adres osoby trzeciej po dokonaniu przez Klienta zapłaty w formie przedpłaty. W takiej sytuacji świadczenie Sprzedawcy jest realizowane na zlecenie Klienta na rzecz wskazanej osoby trzeciej. Jednocześnie w takiej sytuacji Klient upoważnia osobę trzecią od odbioru zamówionych produktów.

3. Realizacja zamówienia

3.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym – w chwili zaksięgowania przelewu stanowiącego płatność na  rachunku bankowym Sprzedawcy

b) w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem PayU albo PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu  płatności wygenerowanego przez system PayU albo PayPal

c) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia

3.2. Standardowy termin realizacji zamówienia od momentu rozpoczęcia realizacji do momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi wynosi do 5 dni roboczych. Odmienne terminy realizacji są każdorazowo wskazane w opisie produktu.

3.3. Całkowity czas od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi do momentu podjęcia przez przewoźnika próby doręczenia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3.4. W przypadku długotrwałej niedostępności produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji.

3.5. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, obsługa Sklepu kontaktuje się z Klientem, informując o możliwości odbioru.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

4.1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy Sprzedawcy albo adres poczty elektronicznej [email protected] albo numer faksu Sprzedawcy, oświadczenia przed jego upływem.

4.2. Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W stosunku do takich rzeczy zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu wykonywanego na zamówienie.

4.3. Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W stosunku do takich rzeczy zgodnie art. art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu.

4.4. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

4.5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz Formularz odstąpienia od umowy są dostępne [ tutaj ]

4.6. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

5. Reklamacje

5.1. Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady rzeczy lub z gwarancji udzielonej przez producenta. Skorzystanie z jednego z uprawnień nie wyłącza skorzystania z drugiego.

5.2. Klient może składać reklamacje dotyczące wad sprzedanych produktów oraz działania Sklepu:

a) pocztą elektroniczną na adres [email protected]

b) w formie pisemnej na adres MIKO S.C. , ul. Południowa 48a, 62-064 Plewiska

5.3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji w treści reklamacji prosimy wskazać:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta

b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (złożenia zamówienia w sklepie)

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta

d) wskazanie przyczyny składania reklamacji w tym okoliczności stwierdzenia wady

5.4. Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczały do pełnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca odpowiadając na taką reklamację wskaże składającemu reklamację elementy niezbędne do jej pełnego rozpatrzenia.

5.5. W sytuacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga bezpośredniego kontaktu z produktem, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, który złożył reklamację.

5.6. Sprzedawca odpowiada na reklamację w takiej formie, w jakiej została ona do niego skierowana, chyba, że Klient wyraźnie zażąda innej formy odpowiedzi.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Prawem właściwym dla umów zawieranych ze Sprzedawcą jest prawo polskie.

6.2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6.3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

6.4. Treści zawarte na stronach internetowych Sklepu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawem autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z treści opisów produktów, fotografii wymaga zgody uprawnionych podmiotów. Znaki towarowe, do których uprawnienia służą podmiotom trzecim podmiotów trzecich zostały użyte na stronach Sklepu wyłącznie w celu informowania o dostępnych produktach opatrzonych tymi znakami.

7. Polityka prywatności oraz ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Procedura ochrony danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018.

MIKO s.c., właściciel serwisu Compression-Fashion.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu. W celu realizacji rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

/_cms/view/-4/polityka-prywatnosci.html